Od 18 marca do 8 kwietnia 2024 r. będzie można wyrazić swoje opinię, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.


Plan Transportowy to ważny dokument dla realizacji przez Związek Powiatowo-Gminny „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” polityki zrównoważonego transportu. Na podstawie przeprowadzonych analiz obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe zaproponowano działania jakie należy podjąć, aby realizować politykę transportową odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.


W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

  • mieszkańcy Powiatu Otwockiego,
  • gminy sąsiednie i ich związki,
  • lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,

Harmonogram procesu konsultacji:

Konsultacje społeczne: 18 marca 2024 r. – 8 kwietnia 2024 r.:

– pisemne zgłaszanie uwag do projektu Planu Transportowego,

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej: http://opgp.powiat- otwocki.pl/category/aktualnosci/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Otwocku, ul. Górna 13.

Przekazywanie uwag i opinii do projektu dokumentu może nastąpić poprzez:

a) przesłanie wypełnionego formularza zgłaszania opinii na adres: Związek Powiatowo-Gminny, 05-400 Otwock ul. Komunardów 10

b) przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania opinii drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@bobc.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Scroll to Top